سید محمد میری قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با هوادار تمدید کرد