وینگر نساجی به هوادار پیوست؛کریم اسلامی هشتمین خرید بنفش پوشان!