آبادان پاره تن ایران تسلیت

هوادار در اقدامی نمادین،فرهنگی و معنوی از پیراهن جدید خود جهت دیدار برابر نفت آبادان رونمایی کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
پیراهن ویژه باشگاه هوادار جهت دیدار هفته پایانی برابر نفت رونمایی شد که معین عباسیان کاپیتان و مهرداد بشاگردی گلر آبادانی هوادار،جهت همدردی با غیور مردان سوگوار و شیر زنان محجوب آبادان،آن را در دیار متروپل و در جوار نخل های تماشایی اش در برابر دوربین رسانه رسمی باشگاه هوادار به تن کردند