علی پوراسماعیل هافبک میانی فصل گذشته شمس آذر با عقد قراردادی رسمی و سه ساله به عنوان سهمیه زیر بیست و یک سال به هوادار پیوست