مدافع چپ سپاهان به هوادار پیوست؛سبحان پسندیده دومین خرید بنفش پوشان!