حسن اکرمی داور دیدار هوادار و نساجی شد

داور:حسن اکرمی
کمک داورها:نجف پناهی-مجتبی غریب-علی بای
ناظر داوری:هدایت ممبینی