مدیرعامل و رئیس هیات مدیره باشگاه هوادار معرفی شدند

نشست هیات مدیره باشگاه هوادار برگزار و به طور رسمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه هوادار منصوب شدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست هیات مدیره باشگاه هوادار با مشارکت تمامی اعضا برگزار و در نهایت به طور رسمی بهرام امیری به عنوان مدیرعامل و محمد محمداسماعیلی نیز به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار منصوب و معرفی شدند