نیما انتظاری قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با هوادار تمدید کرد