امیرحسین خدامرادی قرارداد خود را به مدت سه فصل دیگر با هوادار تمدید کرد