مدیر آکادمی و مدیر حقوقی باشگاه هوادار معرفی شدند

وحید رحیمی و سید روح الله حسینی به ترتیب به عنوان مدیر آکادمی و مدیر حقوقی باشگاه هوادار منصوب شدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
با عقد قراردادی رسمی وحید رحیمی به عنوان مدیر آکادمی و سید روح الله حسینی نیز به عنوان مدیر حقوقی به باشگاه هوادار پیوستند

همچنین با صدور احکامی رسمی و جداگانه وحید رحیمی به عنوان مسئول کمیته حرفه ای سازی و سید روح الله حسینی نیز به عنوان مسئول کمیته انضباطی باشگاه هوادار منصوب و معرفی شدند