باشگاه هوادار چهار قرارداد همکاری به امضا رساند

محل تمرینات و دیدارها،اسکان و برند پوشاک هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها برای چهارمین فصل پیاپی با مجموعه ورزشی خیریه عمل تهران به عنوان کمپ اختصاصی تمرینی شان توافق نامه ای به امضا رساندند

آبی بنفش ها ورزشگاه پاس قوامین تهران را نیز برای دومین فصل پیاپی و با عقد قراردادی رسمی به عنوان محل میزبانی دیدارهای خانگی خود معرفی کردند

باشگاه هوادار همچنین به جهت تامین پوشاک مورد نیاز خود در فصل پیش رو،قرارداد همکاری رسمی با شرکت مروژ(تولیدی البسه ورزشی مجید)منعقد کرد

مدیران باشگاه هوادار اما با هتل یزدان تهران نیز جهت اسکان دائمی بازیکنان غیر تهرانی خود،برای چهارمین فصل پیاپی به توافق رسمی رسیدند