حسین ابراهیمی با عقد قراردادی رسمی به هوادار پیوست