معین عباسیان وینگر چپ فصل گذشته هوادار قرارداد خود را به طور رسمی و به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد