علی نصر اصفهانی کاپیتان فصل گذشته امیدهای سپاهان با عقد قراردادی رسمی و به عنوان سهمیه زیر بیست و سه سال به هوادار پیوست