گلر نساجی به هوادار پیوست؛علیرضا حقیقی سومین خرید بنفش پوشان!