نشست خبری پیش از دیدار هوادار و نساجی برگزار شد

نشست خبری پیش از آغاز مصاف هواداری ها و نساجی چی ها به پایان رسید

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست خبری دیدار هوادار و نساجی روز یک شنبه در سازمان لیگ برگزار شد که رضا عنایتی و میلاد فاندر به عنوان سرمربی و مدیر رسانه هوادار و ساکت الهامی و مجتبی ابراهیمی نیز به عنوان سرمربی و مدیر رسانه نساجی در کنار خبرنگاران و عکاسان در جلسه شرکت نمودند