علی طهماسبی مدیر تیم و میلاد فاندر مدیر رسانه باشگاه هوادار قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کردند