میلاد فراهانی گلر فصل گذشته شهر خودرو با عقد قراردادی رسمی و دو ساله به هوادار پیوست